تبلیغ فیلم آفت زندگی (مرفین) که در این فیلم ویگن صرفا به عنوان خواننده حضور دارد وآهنگ معروف سبزه گره رااجرا میکند.