ویگن دردریان در تاریخ ۲آذر ۱۳۰۸ در همدان متولد شد وسپس به اتفاق والدینش به تبریز رفت وتاسال چهارم  در دبیرستان فردوسی تبریز درس خواند.  ودوره نظام خود را در نیروی دریایی گذراند.واولین ترانه ای که اجرا کرد مهتاب نام داشت باشرکت درفیلم غروب عشق کارسینمایی خودرا آغازکرد این فیلم بوسیله گرجی عبادیا تهیه وکارگردانی گردید وی مدتی ازکار سینما دور بود تابار دیگر بوسیله ساموئل خاچیکیان درفیلم  چهارراه حوادث نقش کوچکی بعهده گرفت وسپس درفیلم  خون وشرف نقش عمده ای داشت وبعد به پارس فیلم رفت ودر فیلم ظالم بلا همراه دلکش بازی کردوخواند وبعد درفیلمهای دیگری از قبیل بی ستاره ها-درجستجوی داماد-آسمون جل وچهره آشنا شرکت داشت وبعد درتپه عشق ساخته خاچیکیان در سال ۱۳۳۸ شرکت نمود ودرهمین دوران بودکه ویگن به اوج معروفیت خود رسید تاجایی که دختران بخاطر او کتک کاری میکردندوهرچه میخواند مورد قبول همگان بود وکسی یارای مقاومت بااونبودوبه قولی سلطان بی رقیب موزیک پاپ ایران شد وزیبایی کار ویگن علاوه بر صدای زیبا وگیرایش وشعرهای پرمعناوآهنگهای خوب که اغلب پرویز وکیلی می سرود وعطاالله خرم آهنگها را می ساخت اکثر آهنگها برروی دستگاههای موسیقی اصیل  ایرانی بودند مانند دوکبوتروساقی ورقیب وشکوفه هاودل دیوانه و... 

ولی بعد از دهه ۱۳۴۰ کمتر از دهه ۱۳۳۰ این روندآهنگها به چشم میخورد وبیشتر ترانه ها به قول معروف پاپ بود که اینها هم قشنگی دیگری داشت. و.....