شعر این آهنگ زیبا از دکتر هدایت الله نیرسینا وآهنگ از عباس شاپوری میباشد.

این ترانه را پوران هم اجرا کرد ولی از لحاظ تنظیم و تحریرهای صدا واوج نسبت

به ترانه های دیگرش درسطح پائین تری بودوقابل قیاس با اجرای ویگن نیود.

ولی ویگن این ترانه را بسیار زیباوباتحریرهای بسیار قشنگ اجرا کرد.

باگوش دادن به این ترانه متوجه خواهید شد که چقدر ویگن این ترانه

 را بااحساس وتحریرهای زیبایی اجراکرده است.

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید.