شعر این آهنگ زیبا از زنده یاد نظام فاطمی وآهنگ از زنده یاد پرویز مقصدی میباشد.

ویگن این ترانه را حدود 45یا46سال پیش اجرا کرد ولی قبل از این که ویگن این ترانه 

رااجرا کند آهنگی را آرتوش به نام بوسه برلبهای خونین اجراکرد که این ترانه آرتوش

 گل کرد زمانی که ویگن از آمریکا برگشت(بخاطراجرای برنامه و کنسرت که باگلپاوپوران داشت)

ودرزمان بازگشت دوست داشت ترانه ای از پرویز مقصدی اجرا کند

وچون آهنگ جدیدی پرویز مقصدی نداشت همین آهنگ را به

 ویگن داد ولی باتنظیم دیگری ولی برخلاف آهنگ آرتوش که

 شعرش را پرویز وکیلی سرود این بار نظام فاطمی شعری

 را به نام بازگشت برای ویگن سرودووقتی این ترانه اجرا

 شد خیلی بیشتر از آهنگ آرتوش گل کرد.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.