متاسفانه این عکس زیاد باکیفیت نیست ولی دوست داشتم باز هم از دوست دیرین وآهنگساز جاودانه         عطاالله خرم که باویگن همکاری زیاد داشتند دوباره ارجی بر چندین وچند سال فعالیتهای هنری او بوده باشد.