دراین عکس ویگن ومادرش که  اگه یه مقداری توجه کنید شباهت زیادی ویگن به مادر عزیزش دارد.