عکسی زیبا از ویگن روی جلد مجله اطلاعات جوانان(1337.10.11).

ویگن عزیز روی جلد مجله اطلاعات جوانان(1337.10.11).