عکس ویگن نازنین روی جلد مجله امید ایران(1348.7.22).

روی جلدی بسیار زیبا از ویگن جاودانه-امید ایران(1348.7.22).