عکسی از شکار ویگن در گرگان.عکسی از شکار ویگن در گرگان.