فیلم آسمون جل بابازی وحدت-ژاله-فخری خوروش-قدكچیان-گرشا رئوفی وشهرزاد.

وكارگردان وسناریست: وحدت                  خوانندگان:ویگن وپوران

سال ساخت واكران:1338