عكسی زیبا از ویگن وهمسرش(karen)

عكسی دیگر از ویگن وهمسرش.

عكسی از ویگن ومرلین مونرو(ستاره زیبای آمریكایی)