در این فیلم ویگن-ویدا قهرمانی-نادره-صمد صباحی ایفای نقش داشتند.