این دو عكس زیبا در سال 1353زمانی كه ویگن از آمریكا برگشته بود برای اجرای چند كنسرت و چندین آهنگ جدید هم اجرا كرد كه این عكسها ونوشته هایی درباره ویگن از مجله زن روز میباشد.