این آلبوم شامل 14آهنگ مبیاشد كه از زیباترین كارهای ویگن هستند وبار اول از شركت آونگ به بازار آمدو بار دیگر   همین آلبوم در آمریكا توسط شركت ترانه به بازار آمد البته ناگفته نماند كه شركت ترانه فعلی همان شركت آونگ قدیمی میباشد.

 

 

 

واین هم روی اول كاست میباشد كه شامل 7آهنگ میباشد.

 

وروی دوم این كاست نیز شامل 7آهنگ میباشد.